Toelichting subsidie Groene en Blauwe diensten

Het Groen Blauw Stimuleringskader is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Als een grondeigenaar maatregelen op zijn grond treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen. Met subsidies uit het Groen Blauw Stimuleringskader wil de provincie het Brabantse landschap en het waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden om van het landelijk gebied te genieten.

De provincie werkt samen met gemeenten en waterschappen bij het uitvoeren van de regeling. Minimaal drie gemeenten en/of waterschappen sluiten samen met de provincie een gebiedscontract af. Daarin staat hoeveel men wil investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling en welke beheerpakketten er in het afgesproken gebied zullen worden opengesteld.

Het bedrag dat gemeenten en waterschappen willen inzetten voor de regeling, zal de provincie verdubbelen. In de uitvoering denken onder andere gemeenten en landbouw- en natuurgebiedskenners mee. Het uitgangspunt is dat extra werk wordt vergoed. De hoogte van de vergoedingen voor zogenoemde ‘groene of blauwe diensten’ is samen met kenners van het gebied bepaald.

In ieder gebied is een veldcoördinator benoemd; hij kent de regeling door en door en geeft advies.  Voor onze regio is dat Meeuwis Millenaar uit Dussen.

Het Groen Blauw Stimuleringskader bestaat uit een aantal diensten. Voor deze diensten zijn speciale pakketten samengesteld met meestal een vaste vergoeding en een aantal voorschriften over aanleg, onderhoud en inzet van grond. Er is een gedetailleerd overzicht van de groene en blauwe pakketten beschikbaar.

Aanvragen

Op dit moment is de regeling opengesteld in ons gebied voor verlenging van contracten. De afgelopen jaren hebben wij in ons werkgebied deze regeling uitgevoerd. Zodra er nieuwe subsidiemogelijkheden zijn, krijgt u daarover nadere informatie op deze website.

Download: Stika eindrapportage Land van Heusden en Altena incl. Kaarten

Klimaatbuffer in Babyloniënbroek

Langs het Afwateringskanaal, tussen Babyloniënbroek en Meeuwen, is een zogeheten klimaatbuffer aangelegd, met geld van het Stimuleringskader Groenblauwe diensten.

Coördinator Meeuwis Millenaar van de ANV heeft deze samen gerealiseerd met het Waterschap Rivierenland. Op 8 februari 2013 was de opening van de buffer bij de familie Mouthaan in Babyloniënbroek. De familie is eigenaar van het land waarop de buffer is aangelegd. Door de aanleg kan er ten tijde van hoge waterstanden meer water geborgen worden zodat de kans op overstromingen in het gebied afneemt. Als het aan het Waterschap ligt, worden waterbergingsoevers die onderdeel zijn van de buffer, doorgetrokken tot aan Meeuwen.