De eerste resultaten van het Europese project PARTRIDGE zijn binnen! De waarnemingen van de afgelopen maanden zijn geïnventariseerd van het projectgebied ‘Oude Doorn’ (waar ANV Altena Biesbosch een van de partners is) en het projectgebied Burgh-Sluis in Zeeland.

Lees hier over de resultaten die de genomen maatregelen tot nu toe gehad hebben:
Eerste resultaten project PARTRIDGE (1 sept 2017)

Klik hier voor meer informatie over het gehele project:
Projectpagina Partridge ANV Altena Biesbosch

 

 

 

Oproep aan de inwoners van het Land van Heusden en Altena

Agrarische natuurvereniging Altena-Biesbosch wil samen met u proberen de populatie van akkervogels in stand te houden of zelfs te laten groeien. Dit willen wij doen door u te betrekken bij het versterken van het leefgebied. Verdeeld door heel Altena zaaien we samen met de boeren uit de streek op 35 plaatsen velden van gemiddeld 12000 m2. Dit is een enorme impuls voor ons mooie landschap en de boerenlandvogels die daarbij horen. U kan daar ook aan bijdragen.

Akkerrandenzaad wintervoedselveldjes voor Akkervogels 2017_IM1

foto meeuwis
Meeuwis Millenaar; Gebiedscoördinator (agrarisch) natuurbeheer Noord West Brabant.

 Landbouw en natuur profiteren als ze elkaar zo dicht mogelijk naderen

Landbouw en natuur kunnen elkaar prima aanvullen. Samen optrekkend, naast (en niet tegenover) elkaar. Hoe dichter die twee elkaar kunnen naderen, hoe beter dat is voor (de toekomst van) zowel de landbouw, als de natuur in @Altena2019.
En daarmee ook voor ons milieu en de milieudoelen die we ons hebben gesteld.

4 Kerngebieden in @Altena2019

www.anv-altenabiesbosch.nl heeft samen met agrarische ondernemers uit ons werkgebied een vorm van natuurinclusieve landbouw verder uitgewerkt wat resulteert in 4 kerngebieden waar we natuur ontwikkelen die in balans is met landbouw.

De uiterwaarden Van Genderen

In de Uiterwaarden van Genderen bevindt zich een grote populatie wulpen. Deze populatie is tot stand gekomen door het beheer wat we de afgelopen 6 jaar gezamenlijk hebben uitgevoerd. In 2010 is gestart met 10 nesten tot in 2015 27 nesten. Met een nieuw kerngebied waar bij alle percelen afspraken zijn gemaakt over het beheer hopen we verder te gaan op de ingeslagen weg.

Polders den Doorn

In de Polders van den Doorn tussen Almkerk en Sleeuwijk ontwikkelen we een nieuw kerngebied van ongeveer 500 ha speciaal voor de wat kleinere boerenlandvogels zoals patrijs en veldleeuwerik. Nu hebben we 5 % van de agrarische grond al ingericht voor deze soorten. Met het Interreg project werken we naar een dooradering van 9 %. Met bloemenstroken en keverbanken proberen we de insectenrijkdom te vergroten.

Waterkwaliteit in Altena

In samenwerking met Waterschap Rivierenland hebben we een boost gegeven aan de waterkwaliteit in ons gebied. Door randen van 4 meter breed aan te leggen waar niet op bemest wordt en waar geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden langs sloten ontstaat er een buffer waardoor het oppervlaktewater een beter kwaliteit krijgt. Totaal 150 kilometer.

Lange Bruggert en Oude Weidesteeg.

In het open landschap tussen grofweg Babyloniënbroek, Eethen en Meeuwen bevindt zich een weidevogelgebied waar gemaaid wordt rekening houdend met de vogels. Er is een mozaïek van verschillende maaidata, kruidenrijke percelen en plas-dras. Door dit biotoop neemt hier de weidevogelstand toe.

Green deal

Onze vereniging www.anv-altenabiesbosch.nl  kiest samen met agrarische ondernemers en gebiedspartners voor groene groei: economische groei die rekening houdt met onze leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Met zogenoemde green deal willen we de overgang naar een duurzame economie versnellen, om zo initiatieven van (agrarische) bedrijven, groepen burgers, overheids- en kennisinstellingen een flinke duw in de rug te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om thema’s als voedsel en biodiversiteit. Thema’s die prima passen bij een green deal landbouwinclusieve natuur.

Samenwerking

In dit verband werken agrarische ondernemers samen met de mensen van natuurverenigingen zoals Altenatuur en VMB Dussen Hank om de nesten te zoeken en te monitoren ondersteunt door het Coördinatiepunt van het Brabants Landschap. Belangstelling om daarbij te helpen door bv. het zoeken van nesten? Stuur een mail.

In 2016 is in het Land van Heusden & Altena het pilot-project gestart voor de beheermonitoring van verschillende soortgroepen in het agrarisch cultuurlandschap. Het doel is om met behulp van de verzamelde gegevens over het voorkomen van de soorten het agrarisch natuurbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren en er van te leren.

Wil je zelf aan de slag kijk dan op onze website Brabant telt mee.

In een boerensloot in Altena
Een boerensloot in Altena.

Onze Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch heeft een sponsorcheque van € 2.000,- ontvangen van Wecycle. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste. De ANV bedankt de gemeenten Aalburg en Woudrichem dat zij de ANV hebben voorgedragen als goed doel voor de actie van Wecycle, en natuurlijk ook de inwoners die afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) in het najaar van 2016 hebben ingeleverd op het milieustation in Giessen.

Te midden van de medewerkers van het milieustation in Giessen nam de voorzitter van de ANV, Minette Straver, op 9 februari 2017 de cheque in ontvangst van wethouder Pim Bouman van Aalburg en Izak Koedoot van Woudrichem.

De ANV Altena Biesbosch is blij met de cheque en gaat het geld besteden aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden op agrarische percelen, bermen of percelen van particulieren grenzend aan het boerenland.

uitreiking cheque wecycle 30 jan 2017