Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen te worden verbeterd.

De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af. Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn verdeeld over Nederland een veertigtal collectieven opgericht.

In West-Brabant hebben de zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s)  een collectief opgericht, het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant. De oprichtingsakte passeerde op 11 februari 2015.  Het bestuur van het Collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de zes  ANV’s.  Er is een Ledenraad gevormd (zie bij verenigingszaken).

Het Collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of  agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen.Het Collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s.  Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s worden door het Collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

 Informatie

 • Vragen over beheer en regelingen kun u9-Gebiedscooerdinator-Millenaar-licht-het-collectief-weide-en-akkervogelbeheer-toe stellen aan onze gebiedscoördinator (Agrarisch) Natuurbeheer ANV Altena Biesbosch:
  Meeuwis Millenaar
  Baan 7a
  4271 BT Dussen
  tel. 06 234 60 533
  meeuwis@maatschapmillenaar.nl

Deelnemers weidevogelbeheer Land van Heusden en Altena

Machtigen perceelsgegevens ophalen RVO

Het collectief heeft de perceelgegevens van de deelnemers nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Vervolgens moeten de deelnemers op de juiste locatie in MijnRVO een machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”. Door middel van deze instructie kan u precies aflezen hoe u zo’n machtiging kunt plaatsen bij RVO.

Collectief West Brabant: handleiding machtiging

Tip: de deelnemer moet het KVK  62631195 invullen van het collectief en niet van hem of haar zelf.

Downloads:

Ruige Mest

U krijgt subsidie voor agrarisch natuurbeheer vanuit de Subsidieregeling ANLb en u beheert percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden. Vanaf 2017 meldt u het uitrijden van de ruige stalmest bij de gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator geeft uw melding vervolgens digitaal door aan collectief West-Brabant .

Wat moet u doen?
Na het uitrijden van ruige mest, moet u dit melden bij de gebiedscoördinator:

 1. Meld het uitrijden binnen een week nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden
 2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden.
 3. Uw melding met handtekening stuurt u per mail of per post naar uw gebiedscoördinator.

Als u een aanvraag voor de toeslag ruige mest per post of per mail wilt indienen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden.
De gebiedscoördinator controleert uw aanvraag voor een toeslag ruige mest steekproefsgewijs in het veld. Als u op tijd aan de gebiedscoördinator doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na afloop van beheerjaar betaald.
Voor vragen over het aanvragen van een toeslag voor het uitrijden van ruige mest, kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator.

Aanleg Plasdras

Er zijn momenteel twee gebieden in Brabant aangewezen als weidevogelbeheer via het subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): de Beerse Overlaet en het Land van Heusden en Altena. De aanleiding voor dit project is de behoefte van weidevogels voor percelen die ingericht kunnen worden als plas-dras.
Een aantal betrokken agrariërs uit Altena hebben aangegeven dit op te willen pakken en hebben in totaal 16 ha beschikbaar gesteld om in te kunnen richten.

ANV Altena Biesbosch heeft dit in samenwerking met vrijwilligers van weidevogelgroep Altena opgepakt. Zie bijgaand verslag.