In West-Brabant hebben de zes Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s)  een collectief opgericht, het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant.   Het bestuur van het Collectief wordt gevormd door afgevaardigden van de zes  ANV’s.  Er is een Ledenraad gevormd (zie bij verenigingszaken).

Het Collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of  agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen.Het Collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s.  Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer. Naast de ANV’s worden door het Collectief ook externe deskundigen ingeschakeld.

Het agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt  in Altena uitgevoerd door de deelnemende agrariërs die bij de ANV zijn aangesloten. De overheid maakt  geen afspraken met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven, zoals ANV West-Brabant. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af. Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn verdeeld over Nederland een veertigtal collectieven opgericht.

 Informatie

 • Vragen over beheer en regelingen kun u stellen aan onze gebiedscoördinator (Agrarisch) Natuurbeheer ANV Altena Biesbosch:
  Meeuwis Millenaar
  Baan 7
  4271 BT Dussen
  tel. 06 234 60 533
  meeuwis@maatschapmillenaar.nl

Deelnemers Agrarisch Natuurbeheer Altena

Machtiging ‘mijn percelen raadplegen’

Het collectief heeft de perceelgegevens van de deelnemers nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Vervolgens moeten de deelnemers op de juiste locatie in MijnRVO een machtiging plaatsen bij ‘Mijn percelen raadplegen’. Door middel van deze instructie kan u precies aflezen hoe u zo’n machtiging kunt plaatsen bij RVO.

Collectief West Brabant: handleiding machtiging

Tip: de deelnemer moet het KVK 62631195 invullen van het collectief en niet van hem of haar zelf.

Downloads:

Ruige Mest

U krijgt subsidie voor agrarisch natuurbeheer vanuit de Subsidieregeling ANLb en u beheert percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden. Vanaf 2017 meldt u het uitrijden van de ruige stalmest bij de gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator geeft uw melding vervolgens digitaal door aan collectief West-Brabant .

Wat moet u doen?
Na het uitrijden van ruige mest, moet u dit melden bij de gebiedscoördinator:

 1. Meld het uitrijden binnen een week nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden
 2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden.
 3. Uw melding met handtekening stuurt u per mail of per post naar uw gebiedscoördinator.

Als u een aanvraag voor de toeslag ruige mest per post of per mail wilt indienen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden.
De gebiedscoördinator controleert uw aanvraag voor een toeslag ruige mest steekproefsgewijs in het veld. Als u op tijd aan de gebiedscoördinator doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na afloop van beheerjaar betaald.
Voor vragen over het aanvragen van een toeslag voor het uitrijden van ruige mest, kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator.