Toelichting stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

De  ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling (Stila) is dezelfde als van Stika: elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Met het beschikbare budget kunnen, net als voorheen, bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. In de nieuwe regeling zijn pakketten/elementen toegevoegd, bijvoorbeeld elementen die kunnen bijdragen aan waterberging.

STILA is bedoeld voor alle grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud. Als een grondeigenaar maatregelen op zijn grond treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen. Met deze regeling wil de provincie het Brabantse landschap en het waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden om van het landelijk gebied te genieten.

De provincie werkt samen met gemeenten en waterschappen bij het uitvoeren van de regeling. Daarin staat hoeveel men wil investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling en welke beheerpakketten er in het afgesproken gebied zullen worden opengesteld

Krijg advies aan de keukentafel

In ieder gebied is een veldcoördinator benoemd; hij kent de regeling door en door en geeft advies.  Voor onze regio is dat Roy Dankers uit Vaart (bij Dongen): 06-13956612

Op dit moment is de regeling opengesteld in ons gebied.

Voor meer informatie zie de de website van Brabants Landschap

Erven Plus

Gemeente Altena draagt bij aan het project ErvenPlus en zorgt daarmee voor een mooier en leefbaarder platteland.

Bent u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden voor ErvenPlus 3.0

Vervolgens wordt beoordeeld of uw erf in aanmerking komt. Als dat het geval is, wordt contact met u opgenomen voor het inplannen van een ‘erfscan’. Een opgeleide erfscanner komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord zal levering van de maatregelen plaats vinden.

Meer weten? Zie hier.

Of opgeven? Zie hier.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Dit fonds ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis. Meer info vindt u hier.

Platform Landbouw & Voedsel Brabant

Dit platform Landbouw & Voedsel Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Het laat de voortgang van de transitie naar een duurzame en innovatieve agrifoodsector zien. Je vindt projecten en initiatieven die in Brabant worden opgezet en uitgevoerd met betrokkenheid van de provincie. Ze gaan over landbouw en natuur, voedsel, verdienmodellen, samenleving, verbinden van boeren en burgers, betrekken van onderwijs en jongeren, innovatie, circulaire economie en de eiwittransitie. Zie hier de zeer informatieve website van dit Platform.

Alle subsidieregelingen op een rij

Een interactief document voor alle regelingen in Altena vindt u hier.